Ontwikkelingen in de financiële markt

Op dit moment is er door de omstandigheden op de financiële markt enige terughoudendheid ontstaan om te investeren, ook in o.a. recreatiewoningen. Bij het besluit tot het wel of niet overgaan tot aanschaf van een recreatiewoning, wordt gekeken naar een combinatie van rendement, zekerheid en een stukje privé-genot. Op financieel vlak zijn er onlangs enkele veranderingen geweest die van invloed kunnen zijn. Wij geven u graag meer inzicht in de financiële ontwikkelingen en de impact die deze voor u kunnen hebben.

Sinds vorig jaar vindt er een hogere belastingheffing in box 3 plaats. Overige bezittingen zoals een recreatiewoning worden geacht een rendement te maken van 6,17%. Dit rendement wordt belast met een tarief van 32% (in de toekomst zelfs 34%). Met name voor recreatievastgoed dat niet wordt verhuurd, heeft dit impact.

Als het werkelijke rendement van 6,17% namelijk niet gehaald wordt, dan is dit natuurlijk nadelig. Daarom lopen er momenteel procedures die ervoor moeten zorgen dat de belasting over het werkelijke rendement en de werkelijke waardestijging zal worden belast.

Het verloop van het belastingstelsel de afgelopen jaren In 2001 is het belastingstelsel ingrijpend gewijzigd. De belastingheffing vond toen plaats via het zogenaamde boxensysteem, waarbij het inkomen uit sparen en beleggen berekend werd tegen een forfaitair rendement van 4%. Dit rendement werd vervolgens belast tegen een tarief van 30%. Dit was destijds voordelig, omdat het werkelijke rendement vaak veel hoger lag dan de afgesproken 4%.

Vanaf 2014 daalde o.a. de rente en pakte deze regeling ongunstiger uit. Daarom werden er procedures gestart om de belastingheffing te wijzigen. Vanaf 1 januari 2017 is de belastingheffing in box 3 ook daadwerkelijk gewijzigd: het forfaitaire rendement is toen afhankelijk gesteld van het vermogen dat de belastingplichtige heeft. Dat wil zeggen: hoe hoger het vermogen van de belastingplichtige, hoe hoger het forfaitaire rendement wordt geacht te zijn.

Huidige regeling Vanaf 2023 geldt dat vermogen in box 3 in drie verschillende vermogenscategorieën wordt opgesplitst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Deze vermogenscategorieën kennen elk hun eigen forfaitaire rendement. Als het vermogen uitkomt boven het heffingsvrije vermogen èn er sprake is van een positieve rendementsgrondslag in box 3, dan wordt hierop vervolgens per vermogenscategorie het bijbehorende forfaitaire rendement toegepast. Op basis hiervan wordt de verschuldigde belasting berekend. Over overige bezittingen zoals (recreatie) onroerend goed, geldt op dit moment een forfaitair rendement van 6,17%.

Het voornemen bestaat om in de toekomst het werkelijke rendement te belasten met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting. Ten aanzien van onroerend goed zullen bij een vermogensaanwasbelasting de werkelijke waardestijging en de huurinkomsten worden belast. Het nadeel hiervan is dat dit liquiditeitsproblemen kan opleveren. Er zal dan namelijk belasting verschuldigd zijn over de waardestijging van het onroerend goed in het desbetreffende jaar. Indien de recreatiewoning echter niet wordt verkocht zijn er geen opbrengsten, de waardeaangroei zit dan als het ware nog in de stenen. Er wordt op dit moment nog volop gedebatteerd hoe het nieuwe stelsel moet worden vormgegeven.

Investeren als middel om inflatie tegen te gaan Toch is het ondanks deze ontwikkelingen de moeite waard om te onderzoeken of investeren in recreatievastgoed voor u een goede mogelijkheid is. Door de huidige inflatie wordt het vermogen dat nu aanwezig is op uw bankrekeningen minder waard. Duurzaam recreatievastgoed stijgt op de lange termijn doorgaans altijd in waarde, waardoor dit een betere belegging kan zijn dan uw geld op uw bankrekening laten staan. Met name als u zelf geen voorstander bent van beleggen, is dit een goed alternatief. Bovendien kunt u ook zelf genieten van uw recreatie vastgoed met een stukje eigen gebruik.

Het is goed om te realiseren dat een recreatiewoning een lange termijn investering is. Wij raden u daarom altijd aan om te investeren in kwaliteit en duurzaamheid. De projecten die Kontour ontwikkelt zijn juist met dit oogpunt ontwikkeld. Het recreatievastgoed dat wij ontwikkelen is doorgaans traditioneel gebouwd en volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Hier door gaat een recreatiewoning decennia mee, waardoor uw rendement op de langere termijn geborgd is.

Elke situatie is persoonlijk en anders. Wij raden daarom altijd aan om u goed te laten adviseren en informeren door uw fiscaal adviseur.